This is a demo store. No orders will be fulfilled.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Autoglym

Naposledy aktualizované: 15 November 2018

Prehľad

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov Vám poskytuje informácie o tom, ako budeme spracovávať Vaše osobné údaje, kedykoľvek keď budeme s Vami jednať vrátane toho, keď použijete nasledujúce webové stránky, ktoré poskytujeme:

naša "Webová stránka",

Autoglym sa zaväzuje, že bude ochraňovať a rešpektovať Vaše súkromie a dodržiavať zákony na ochranu údajov. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov ustanovuje na základe čoho zhromažďujeme informácie o Vás, alebo čo ste nám poskytli, budeme spracovávať. Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce informácie, aby ste rozumeli osobným údajom, ktoré o Vás vedieme, ako používame Vaše údaje, a s kým ich zdieľame. Správca osobných údajov uvedený v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov je spoločnosť Altro Limited of Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, Spojené kráľovstvo, SG6 1NW, IČO: 00154159 a kontaktné údaje sú uvedené v časti č. 10, pričom ‚Autoglym‘ je značkou Altro.

Z času na času môžeme toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov aktualizovať vzhľadom k meniaceho sa právneho, technického alebo obchodného rozvoja. Pri aktualizácii nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov prijmeme primerané opatrenia, aby sme Vás informovali súlade s významom zmien, ktoré sme vykonali. Získame Váš súhlas s akýmikoľvek podstatnými zmenami v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov ak a kde to vyžadujú zákony na ochranu osobných údajov. Poslednú aktualizáciu tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov môžete vidieť v hornej časti tejto strany.


1. Údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky

Keď navštívite našu webovú stránku automaticky zhromažďujeme určité údaje z Vášho zariadenia použitím súborov cookies a ostatných online sledovacích technológií. Pre viac informácií o súboroch cookies a sledovacích technológiách, ktoré používame na našej webovej stránke a ako ich spravujeme, nájdete v našich Pravidlách používania súborov cookies na www.autoglym.sk/cookie-policy-sk.


2. Údaje, ktoré poskytnete dobrovoľne

Pri používaní našej webovej stránky nám môžete dobrovoľne poskytnúť osobné údaje nasledujúcimi spôsobmi:

 • Prihlásením sa na odber nášho informačného letáka. Ak sa Vás na našej webovej stránke opýtame, či si želáte „Prihlásiť sa“ na odoberanie informácii od nás a poskytnete nám Vaše osobné údaje, my tieto osobné údaje použijeme nato, aby sme Vám odoslali najnovšie prípadové štúdie, aktualizácie podujatí a novinky o nás a našich distribútoroch.

 • Kontaktuje nás. V prípade, ak si budete želať obrátiť sa nás alebo Vášho miestneho distribútora s problémami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa našich výrobkov a služieb, využite naše „Kontaktujte nás“ a stránky pre pomoc a poradenstvo. Môžete nás kontaktovať viacerými možnosťami vrátane emailu, listu, telefónu, prostredníctvom sociálnych médií alebo použitím „Kontaktujte nás“ a stránok pre pomoc a poradenstvo na našej webovej stránke. Keď nás budete kontaktovať a poskytnete nám kontaktné údaje (ako je Vaše meno, adresa, email a telefónne číslo) a podrobnosti o danom probléme alebo sťažnosti, my a naši distribútori použijeme tieto údaje na spravovanie Vášho problému alebo sťažnosti a na vylepšenie našej služby do budúcnosti. Budeme spravovať a zaznamenáme Váš problém alebo sťažnosť prostredníctvom Systému na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM system) takým spôsobom, ako je popísané v časti č. 5 nižšie.


3. Naše použitie Vašich údajov

Náš právny základ pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov, ktorý je popísaný vyššie, bude závisieť od príslušných osobných údajov a konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromaždíme.

Osobné údaje zvyčajne budeme zhromažďovať iba od Vás, a to len keď ich budeme potrebovať a keď je spracovanie v našich oprávnených záujmoch a neprevažujú nad Vašimi záujmami pre ochranu osobných údajov alebo základnými právami a slobodami, ktoré sa posudzujú prostredníctvom testu vyváženosti, ktorý vykonávame (viac informácií o teste vyváženosti môžete získať, ak nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov v časti č. 10), alebo keď ste nám na to dali súhlas. Taktiež v niektorých prípadoch môžeme mať právnu povinnosť Vaše osobné údaje zhromažďovať alebo inak potrebovať osobné údaje pri plnení zmluvy s Vami alebo chrániť Vaše životne dôležité záujmy alebo záujmy inej osoby.

Ak zhromažďujeme a spracovávame Vaše údaje pre naše oprávnené záujmy, je to zvyčajne na spravovanie našej webovej stránky a komunikáciu s Vami, a ak je to potrebné, na poskytovanie našich produktov a služieb pre Vás. Taktiež budeme zhromažďovať Vaše údaje na ostatné oprávnené obchodné záujmy, napríklad keď Vám budeme odpovedať na Vaše problémy, vylepšovať našu webovú stránku, keď Vám budeme odosielať marketing o nás alebo o našich distribútoroch, alebo na účely odhaľovania alebo prevencie ilegálnych aktivít. Môžeme mať iné oprávnené záujmy a v danom čase Vás budeme jasne informovať o tom, čo predstavujú tieto iné oprávnené záujmy.

Ak ste nám poskytli Vaše kontaktné údaje, použijeme ich na to, aby sme Vám poslali marketingové oznámenie o nás a našich distribútoroch prostredníctvom telefónu alebo poštou a taktiež emailom, v ktorom ste dali súhlas alebo keď nám to dovoľuje zákon. Ak si nebudete želať odoberanie našich marketingových oznámení, kedykoľvek to môžete zrušiť použitím odkazu „zakázanie odkazu“ v každej správe alebo ak nás budete kontaktovať použitím kontaktných údajov v časti č. 10. Nebudeme odosielať marketingové oznámenia tým jednotlivcom, ktorí si registrovali preferenciu nedostávať marketingové oznámenia a tam, kde právo uvádza, že to nesmieme robiť.

Pokiaľ Vás požiadame, aby ste nám poskytli osobné údaje z dôvodu plnenia právnej požiadavky alebo kvôli plneniu zmluvy s Vami, budeme Vás o tom v danom čase jasne informovať a poradíme Vám, či poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné alebo nie (rovnako tiež o možných následkoch, ak osobné údaje neposkytnete).


4. Elektronické oznámenia

Ako je vyššie vysvetlené, marketingové oznámenia alebo informačné letáky Vám môžeme odosielať prostredníctvom emailu, a to buď ak ste s nimi aktívne súhlasili alebo kde sme na to oprávnení v rámci zákona.

Ak sa kedykoľvek rozhodnete, že už nechcete naďalej dostávať tieto typy emailu, použite, prosím, odkaz na zakázanie v spodnej časti každej správy alebo nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti č. 10.

Pre zakázanie akýchkoľvek iných typov marketingu (ako napríklad poštový marketing alebo telefónny marketing) nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti č. 10).

Upozorňujeme Vás, že aj napriek tomu, že ste zakázali marketingové oznámenia, stále Vám môžeme odosielať servisné správy, ako napríklad potvrdzujúci email o výrobku, ktorý ste si objednali prostredníctvom našich distribútorov, alebo ako odpoveď na Vaše otázky a sťažnosti.


5. Telefónne oznámenia

Ak zavoláte nám alebo nášmu miestnemu distribútorovi, Váš hovor môže byť nahrávaný pre účely vzdelávania a kvality. Robíme to iba preto, aby sme sa uistili, že naše tímy tímy fungujú tak dobre, ako môžu, čo nám umožňuje poskytnúť Vám najvyššiu úroveň služieb zákazníkom. Nahrávanie hovorov používame iba pre kontrolné účely a zlepšovanie kvality našich služieb. Taktiež budeme nahrávať skutočnosť, že sme sa s Vami rozprávali v našom systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi, takže disponujeme záznamom z Vášho volania a môžeme riadiť náš vzťah s Vami.


6. Naše zverejnenie Vašich údajov

Vaše osobné údaje nepredáme ani neprenajmeme akejkoľvek tretej strane. Avšak Vaše osobné údaje môžu byť niekedy zdieľané alebo sprístupnené tretím stranám za podmienok, ako je popísané v tejto časti.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť nasledovným kategóriám príjemcov:

 • ktorémukoľvek z distribútorov, ktorý poskytuje Vám naše výrobky alebo služby, aby mohol spravovať akýkoľvek problém alebo sťažnosť, ktorú nám odošlete. Pokiaľ budete kontaktovať alebo jednať priamo s jedným z našich distribútorov, Vaše údaje budú zhromažďovať a spracovávať v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov a budú správcom osobných údajov pre akékoľvek informácie, ktoré im poskytnete. Vaše údaje môžeme zdieľať s našimi distribútormi tiež pre marketingové účely, avšak iba tam, kde ste nám na to dali súhlas alebo ak to právo dovoľuje;

 • našim poskytovateľom služieb tretích strán, ktorí nám poskytujú služby spracovania údajov (napríklad, podpora výkonnosti našej webovej stránky, posilňovanie bezpečnosti našej webovej stránky, odosielanie emailov Vám a poskytovanie materiálov, výrobkov a služieb, ktoré ste si objednali alebo žiadali od nás alebo od našich distribútorov);

 • akémukoľvek orgánu činnému v trestnom konaní, regulačnému orgánu, vládnej inštitúcii, súdu alebo inej tretej strane keď sa domnievame, že sprístupnenie je nevyhnutné (i) ako vec platného práva alebo nariadenia, (ii) na uplatňovanie, zakladanie o obranu našich zákonných práv, alebo (iii) na ochranu našich životných záujmov alebo záujmov akejkoľvek inej osoby;

 • potencionálnemu kupujúcemu (a jeho zástupcom a poradcom) v súvislosti s akýmkoľvek navrhovaným nákupom, zlúčením alebo nadobudnutím ktorejkoľvek časti nášho podniku za predpokladu, že informujeme kupujúceho o tom, že Vaše osobné údaje musí používať len na účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov; a

 • akejkoľvek inej osobe s Vaším súhlasom sprístupniť údaje.

Vaše osobné údaje uchovávame a spracovávame v rámci Európskeho hospodárskeho spoločenstva („EHS“) a väčšina prijímateľov, ktorí sú vyššie uvedení sa nachádza v EHP. Akokoľvek, ak Vaše údaje potrebujeme kedykoľvek preniesť mimo EHS, zabezpečíme, aby údaje získali rovnakú úroveň ochrany, ako keby ostali v rámci EHS, a to aj uzatváraním dohôd o prenose údajov použitím štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou alebo spoliehaním sa na certifikačné systémy ako je Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Pre podrobnejšie informácie o mechanizme, podľa ktorého sú Vaše údaje prenášané mimo EHS nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov v časti č. 10.

Ak povolíte súbory cookies a použitie sledovacích technológií pri návšteve našich webových stránok, Vaše údaje môžu byť použité inými spoločnosťami ako napríklad spoločnosť Facebook a Google vrátane toho, keď zadáte „páči sa mi“ alebo komentujete jeden z našich výrobkov. Viac informácií o iných organizáciách, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom z Vášho použitia našej webovej stránky nájdete na našej webovej stránke v našich Pravidlách používania súborov cookies, ktoré taktiež poskytujú informácie o tom, ako spravovať a zakázať súbory cookies a sledovacie technológie.


7. Bezpečnosť Vašich údajov

Používame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom ochrániť Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, nesprávnym používaním alebo zverejnením, neoprávnenou úpravou alebo nezákonným zničením, alebo náhodnou stratou. Akokoľvek, je dôležité mať na pamäti, že žiadna webová platforma nedokáže byť 100% bezpečná a my nemôžeme niesť zodpovednosť za neoprávnený alebo neúmyselný prístup, ktorý je mimo našej kontroly.

Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení Vašich osobných údajov, podnikneme kroky, aby sme rýchlo zhodnotili a odstránili porušenie. Ak je to vhodné a v súlade s našimi právnymi povinnosťami, môžeme tiež podniknúť kroky, aby sme Vám oznámili porušenie, predovšetkým v prípade, ak veríme, že porušenie spôsobilo vysoké riziko pre Vaše práva a slobody.


8. Zachovanie Vašich údajov

Osobné údaje uchovávame iba na dobu, ktorá je potrebná na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené. Akokoľvek, za určitých okolností môžeme zachovať osobné údaje na dlhšiu dobu, napríklad keď je to od nás vyžadované v súlade s právnymi, daňovými a účtovnými požiadavkami. Ak nám napríklad nahlásite sťažnosť o jednom z našich distribútorov, uchováme Vašu sťažnosť, aby sme prešetrili a vyriešili Vašu sťažnosť. Akonáhle bude Vaša sťažnosť prešetrená a vyriešená, zachováme záznam o sťažnosti, naše prešetrovania a vyriešenie sťažnosti v našich záznamoch, aby sme mohli spravovať akúkoľvek pohľadávku, ktorú by ste Vy alebo my mohli mať v budúcnosti, a to až dovtedy, pokiaľ neuplynie doba jej vymožiteľnosti. Pokiaľ nemáme pretrvávajúcu oprávnenú obchodnú potrebu spracovávať Vaše osobné údaje (napríklad, pretože Vaše osobné údaje boli uložené v záložných archívoch), potom bezpečne uložíme Vaše osobné údaje a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania až pokiaľ bude možné ich vymazanie. Pre viac informácií o konkrétnych dobách zachovania nás kontaktujte použitím kontaktných údajov poskytnutých v časti č. 10.


9. Vaše práva

Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom spoločenstve, s ohľadom na Vaše osobné údaje máte nasledujúce práva:

 • Ak chcete získať prístup, opraviť, aktualizovať alebo požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov, môžete to kedykoľvek urobiť tak, že nás budete kontaktovať použitím kontaktných údajov v časti č. 10.

 • Okrem toho, môžete namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov, požiadajte nás o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, prípadne požiadajte o prenosnosť Vašich osobných údajov. Znovu uvádzame, že tieto práva si môžete uplatniť tak, že nás budete kontaktovať použitím kontaktných údajov v časti č. 10.

 • Máte právo kedykoľvek zakázať marketingové oznámenia, ktoré Vám posielame. Toto právo si môžete uplatniť tak, že kliknete na „zrušenie odberu“ alebo odkaz na „zakázanie“ v marketingových emailoch, ktoré Vám posielame. Ak chcete zakázať iné formy marketingu ( ako napríklad poštový marketing alebo telefonický marketing), potom nás kontaktujte použitím kontaktných údajov uvedených v časti č. 10.

 • Ak zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje s Vaším súhlasom, rovnako potom môžete kedykoľvek stiahnuť Vás súhlas tak, že nás budete kontaktovať použitím kontaktných údajov v časti č. 10.

Informácie o tom, čo zahŕňajú práva, ktoré sú popísané vyššie a akékoľvek ich obmedzenia nájdete tu.

Budeme odpovedať a zaoberať sa akýmikoľvek žiadosťami, ktoré vytvoríte vo vzťahu k právam ustanoveným vyššie v súlade so zákonmi pre ochranou osobných údajov. Okrem vyššie uvedeného, máte právo podať sťažnosť na orgán Spojeného kráľovstva pre ochranu osobných údajov alebo na Váš miestny orgán pre ochranu osobných údajov v krajinách Európskej únie tu. Záleží nám tom, aby sme problémy riešili s naším použitím Vašich osobných údajov alebo uplatňovaním Vašich práv a v prvom rade by sme Vás chceli požiadať o to, aby ste problém riešili priamo s nami.

Vo vzťahu k všetkým týmto právam nás prosím kontaktujte použitím údajov, ktoré sú uvedené nižšie. Je potrebné upozorniť, že môžeme požadovať overenie identity a vyhradzujeme si právo účtovať poplatok, ak to povoľuje právo, napríklad ak je Vaša žiadosť preukázateľne neopodstatnená alebo neúmerná.


10. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú tohto Vyhlásenia alebo akékoľvek problémy, alebo sťažnosti na to, ako sa používajú Vaše osobné údaje, prosím kontaktujte nás emailom na mydata@autoglym.com.